دانشمندان اروپایی از خاک ماه اکسیژن تولید کردند

سطح کره ماه تماما پوشیده از «رگولیت» است که با عنوان خاک ماه هم شناخته می‌شود.…

تولید اکسیژن از دی اکسید کربن برای سفرهای فضایی ممکن شد

اکسیژن در پهنه کیهان به فراوانی یافت می‌شود اما بخش زیادی از آن برای ما قابل…