اکسیژن‌رسانی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

علامت های استرس


استرس یک فرآیند طبیعی در بدن است که در مواجهه با شرایط بیرونی بروز می‌کند و در واقع نوعی واکنش دفاعی شامل واکنش فیزیولوژیکی یا روانی است….