اهتراز

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

ورزش و تناسب اندام رشته های ورزشی تاریخچه وزنه برداری و اطلاعات کامل در رابطه با “وزنه برداری”


بلند کردن وزنه های مختلف توسط ورزشکار در شکل مدرن که همراه با قدرت، سرعت، تکنیک، تعادل و هماهنگی باشد. این ورزش از نخستین دوره بازی های…