تولید برق از قطرات باران

اگرچه تاکنون روش‌ها‌ی متعددی را برای تولید برق از طریق باران معرفی شده‌اند اما اخیرا گروهی…