امپول

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

آرام کننده روده


شاید برای شما پیش آمده باشد كه وقتی دل درد و دل پیچه داشته‌اید پزشك با تجویز یك قرص كوچك درد شما را آرام کرده باشد… محافظت…