امواج

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

خطرات امواج تلفنی برای سلامت بدن


لفن همراه یکی از ضروری ترین وسایل مورد نیاز افراد شده است و مردم در هر مکان و زمان از موبایل استفاده می کنند،اما برخی محققان عقیده…