امتيازدهي

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

بسکتبال ۳ نفره ،قوانین و نحوه بازی آن


ورزش بسکتبال ۳ نفره یا ۳ به ۳ که با اسم فیبا ۳۳ هم شناخته ميشود ، گونه ای از ورزش ورزش بسکتبال است که در اول…