الایزا

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

تست الایزا


یک روش ایمنی تحریک کننده مرتبط با آنزیم ، که به آن ELISA یا EIA نیز گفته می شود ، آزمایشی است که آنتی بادی ها را…