سنگ‌اندازی قانونگذاران آمریکا پیش پای فیسبوک

برخی از نمایندگان کنگره آمریکا با تصویب پیش‌نویش قانونی به دنبال ممانعت از فعالیت شرکت‌های فعال…