اصلا الگوریتم چیست

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

اصلا الگوریتم چیست؟ مبحث پرتکرار این روزهای اینستاگرام


الگوریتم،‌ غیرقابل فهم، مرموز، دانای کل و قادر مطلق است. نه، اینطور نیست. الگوریتم یک مفهوم ساده است که امروزه نمودهای مختلفی دارد. نقش محوری و گنگ…