اشک

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

سندرم خشکی چشم


سندرم خشکی چشم که به نام کراتیت سیکا، کراتوکنژنکتیویت سیکا، یا زیروفلمیا نیز شناخته می شود، به احساس عودکننده یا پایدار خشکی در چشم ها گفته می…