اسپینینگ

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

ورزش اسپینینگ


تاریخچه اسپینینگ و سوابق آن اسپینینگ در سال 1980 بوسیله یک مربی به نام Johnaten بوجود آمد و این تمرینات استفاده از المانهای اصلی ورزشکاران را برای…