اسپیس اکس

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

شبکه استارلینک ایلان ماسک تبدیل به جانشینی برای GPS خواهد شد؟


شرکت فضایی اسپیس اکس تاکنون بالغ بر ۷۰۰ ماهواره استارلینک به فضا فرستاده است و در سال‌های پیش رو، هزاران ماهواره دیگر نیز ارسال خواهد کرد. هدف…