اسپاتول

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

تست پاپ اسمیر


پاپ اسمیر روشی برای آزمایش سرطان دهانه رحم در زنان است، پاپ اسمیر شامل جمع آوری سلول ها از دهانه رحم شما است. پاپ اسمیر چیست؟ پاپ…