اسب

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آشنایی با ورزش سوارکاری


– تاریخچه سوارکاری سوارکاری ورزشی بسیار قدیمی است که از دیرباز به منظور جنگیدن یا پیام‌رسانی به افراد آموزش داده می‌شد. تاریخ رام کردن اسب هنوز به…