دانشمندان اروپایی از خاک ماه اکسیژن تولید کردند

سطح کره ماه تماما پوشیده از «رگولیت» است که با عنوان خاک ماه هم شناخته می‌شود.…