خودکشی یک جوان ۲۰ ساله به خاطر ارزش سهام در رابین هود

یک جوان ۲۰ ساله دانشجوی دانشگاه نبرسکا پس از آنکه اکانت وی در اپلیکیشن معامله سهام…