ارتقای ایمنی هوندا سیتی

سیستم هشدار سرعت و هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو در این به روز رسانی به هوندا…