ارتفاع

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

کبودی دبدن


  وجود آثار کبودی بدن ، بازو، زانو و هر نقطه دیگری از بدن ناراحت کننده است. برخی از آنها جدی نبوده و از بین بردن آنها…