احتیاج

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

سکوت مرد نشانه چیست؟


گاهی سکوت برای مردان لازم است و در این وضعیت زنان نباید این عمل را علتی بر بی توجهی همسرشان نسبت به خود بدانند. بیشتر زنان از…