آنتی کولین استراز

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

درمان قطعی آلزایمر


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از انجام دو طرح تحقیقاتی با همکاری انجمن آلزایمر ایران و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه…