کرونا آداب و رفتار ها را تغییر می دهد

در حالی که ویروس کرونا به گسترش خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد این بیماری باعث…